Tabele sa rezultatima

Pregled rezultata iz proizvodnje ostvarenih upotrebom kompleksnog tečnog mineralnog đubriva na bazi mikro i makroelemenata – “Bebizea

  • Tabelarni prikaz ostvarenih pozitivnih rezultata u prinosu kukuruza tretiranih sa “Bebizea”-om, u odnosu na netretirane površine, po godinama, vrstama hibrida i različitim lokalitetima.

“Tabela br.1”

Analiza rezultata ispitivanja kompleksnog mineralnog đubriva Bebizea” na povećanje prinosa kod kukuruza (na osnovu podataka iz tabele 1)

Opšti zaključci:

  • Na površini od 331.16ha, na petnaest lokacija, na sedam kombinata, na devet različitih ispitivanih hibrida, u tri različite godine, ostvareno je povećanje prinosa za 11.45%, iznad prinosa kontrolnih parcela. Znači zahvaljujući isključivo “Bebizea”-i.
  • Na povr[ini od 69.71ha, na četiri lokacije, na četiri kombinata, kod tri ispitivana hibrida i u dve različite godine, ostvareno je prosečno povećanje prinosa, tretirano “Bebizea”-om, u odnosu na kontrolu, za 63,5%.
  • I pored toga što postoje fotografski snimci izgleda kukuruza, sa izuzetno vidljivim fenološkim razlikama, između kukuruza tretiranog sa “Bebizea”-om, i kontrolnih parcela (“7 Juli-Sirig”), što je se i uostalom manifestovalo i izuzetno većom razlikom u prinosu, u korist tretmana, za 42,85%, u odnosu na kontrolu, ne može se sa sigurnošću govoriti da je tome doprinela samo “Bebizea”. O svakom pojedinačnom slučaju može se diskutovati.

Napomena : Analizom nisu obuhvaćeni rezultati po r.br. 1, 2, 3.