BEBIZEA

TEČNO ĐUBRIVO NA BAZI CINKA

 

Bebizea

Ovo je priča o "Bebizea"-i.

"Značaj primene mikroelemenata u poljprivredi neodražava se samo na njihovo povoljno dejstvo na prinos gajenih biljaka.
Mikroelementi mogu povoljno da utiču i na kvalitet poljoprivrednih proizvoda, a pored toga njihovo prisustvo u biljkama značajno utiče na zdravlje čoveka i životinja".
U poljoprivredi je veoma teško ustanovljavati uticaj mikroelemenata na povećanje prinosa kulturnih biljaka, zato što se upotrebljavaju u veoma malim količinama, u mikrogramima (u hiljaditim delovima grama) po jednoj biljci, i zato što su za visinu prinosa poljoprivrednih kultura najodgovornija druga dva veoma bitna faktora, a to su klima i zemljište, i pod takvim uslovima želite da ustanovite, dejstvo svakog pojedinačnog mikroelementa, njihove optimalne koncentracije i količine, kao treceg faktora.

Šta je ustvari "Bebizea"?

BEBIZEA je tečno mineralno đubrivo, na bazi mikro i makro hemijskih elemenata, sa naglašenim sadržajem cinka i mangana, i ostalih biogenih, ili esencijalnih hemijskih elemenata, N, P, K, Fe, MO, B, CU, S (Azot, Fosfor, Kalijum, Gvozđe, Molibden, Bor, Bakar, Sumpor).
Prema tome BEBIZEA predstavlja specifičan hranidbeni rastvor.

Zašto je napravljena BEBIZEA tako da u svom sastavu dominira hemijski element cink (Zn)?

Cink je hemijski element, prema kome biljke kukuruza i soje imaju najveći afinitet od svih ratarskih kultura..

Znači imaju najveće potrebe u cinku, od svih mikroelemenata, i to od najranijih faza razvića, pa sve do kraja vegetacije, a naročito u fazi oplodnje, tj. nezamenjiv je u fazi oplodnje ili reprodukcije, ne samo kod biljaka, vec uopšte kod svih živih bića.

Zašto je izabran način nanošenja preko semena?

Izabran je najbolji i najneposredniji način nanošenja, preko semena, zato što seme kukuruza i soje, odmah po klijanju i formiranju primarnog korena, a zatim i sekundarnih korenčića, usvajaju odmah, mikro i makroelemente nečekajući, kada će doći u kontakt, sa već ranije unetim mineralnim đubrivima, i tu su tretirane biljke već u prednosti, u odnosu na netretirane.
U slučaju tretmana semena sa "Bebizea"-om, dolazi do bržeg i boljeg rasta korenove mase, čime se pospešuje veće i brže usvajanje mineralnih materija, iz zemljišta.
Vegetativna masa je bujnija modrozelenije boje, čime se pospešuje intenzivniji proces fotosinteze.
Sve to zajedno utiče na povećanje prinosa gajenih kultura, kao i bolji kvalitet samoga zrna.
Za maksimalno povećanje prinosa veoma je bitna preciznost nanošenja "Bebizea"-e, na seme kukuruza i soje, tj. na svako zrno mora biti naneta, istovetna količina aktivne materije, ili svako zrno mora biti podjednako okvašeno.
Samo tako se postižu maksimalni efekti, a ne samo formalno izvesti tretiranje.

 

U čemu se ogleda delotvornost tečnog đubriva "Bebizea"?

- Povoljno utiče na proces klijanja i nicanja, što se manifestuje povećanim brojem biljaka, po jedinici površine, u odnosu na netretirane biljke.

- Bujniji razvoj korenove mase, i to već u startu, po samom nicanju kukuruza.

- Brzi razvoj vegetativne mase, što podstiče veću fotosintetičku aktivnost biljaka.

- List je širi i modrozelenije boje.

- Stablo je deblje, takođe modro-zelenije boje.

- Klip je krupniji i nešto duži, sa povećanim brojem zrna, po klipu.

- Biljke su daleko otpornije na poleganje.

- Biljke kukuruza tretirane sa " Bebizea"-om daju značajno povećanje prinosa, u odnosu na kontrolu, i u uslovima suše.

- Rezultat svega je značajno povećanje prinosa, samoga zrna kukuruza i soje, po jedinici površine, u svim mogućim zemljišno klimatskim uslovima, u odnosu na netretirane biljke.

Evo još nekih osobenosti đubriva "Bebizea"-e.

- Jednostavnost kod primene

- Nezahteva specijalnu stručnost

- Izvanredno se zadržava na semenu, bez obzira na broj manipulacija sa istim

- Vek delovanja " Bebizea"-e nenešene na seme je neograničen, pod uslovom da se seme pravilno uskladištava, i pod uslovom da su ispunjeni i svi ostali uslovi, za očuvanje klijavosti semena, nevezano za " Bebizeu"-u, što znači da neutiče negativno na klijavost semena.

- Neotrovno je za čoveka i toplokrvne životinje, ukoliko se dođe u kontakt sa istim.

- Nezagađuje zemljište i okolinu.

- Nekristališe pri dužem stajanju

- Vek trajanja mu je neograničen, ako je boca hermetički zatvorena.

- Pre upotrebe bocu obavezno promućkati.

- Pakuje se u plastičnu ambalažu od 250ml.

Način primene "Bebizea"-e

- Za kukuruz:

- 250ml na dve semenske jedinice, od po 25.000 zrna, bez obzira na težinu istih (Od 5-11kg teži jedna semenska jedinica), što zavisi od krupnoće zrna, odnosno od vrste hibrida.

- Za pakovanja čija semenska jedinica iznosi 30.000 zrna, potrebno je upotrebiti 150ml " Bebizea"-e za jednu semensku jedinicu, takođe nevezano za težinu iste.

- Ili generalno 25ml " Bebizea"-e, na 5.000 zrna kukuruza.

- Kod soje:

- 1000ml rastvora " Bebizea"-e, na 100kg semena.

Za kukuruz, bitno je, čim se seme dobro izmeša, sa " Bebizea"-om, tako da svako zrno bude istretirano, ujedno je i dovoljno suvo, da odmah može ići u setvu, bez dodatnog prosušivanja.

To je samo u slučaju, ako su semenske jedinice, težine oko 10kg.

Inače u svakom drugom slučaju, što su semenske jedinice bliže težini do 5kg, seme kukuruza treba obavezno prosušivati (na običnom čistom najlonu ili betonu) i to odprilike u trajanju od 20-30 minuta, uz povremeno mešanje, i seme je spremno za setvu.

Tako pripremljeno seme može pričekati i po nekoliko dana, do setve, što znači da se seme može unapred pripremiti, nečekajući baš isti dan setve.

Seme se nesme vlažno pakovati u vreće, jer će se izazvati klijanje semena.

" Bebizea" se može mešati, sa bilo kojim insekticidom, prilikom nanošenja na seme kukuruza, pojedinačno, prvo jedna komponenta, pa onda druga (jedna za drugom).

" Bebizea" se takođe, pokazala vrlo kompatibilnom (podudarnom) sa svim dosadašnjim poznatim fungicidima, nanetim prethodno na zrno kukuruza, u procesu dorade semena.

Ukoliko se ukaže potreba, za ispitivanjem klijavosti semena kukuruza, tretiranog sa " Bebizea"-om, nakon jedne ili dve godine, nakon nanošenja, to obavezno raditi u zemljišnom supstratu, ne klasično u " Petrijevim kutijama", na vlažnom papiru, zbog visoke koncentracije raznih agenasa, gde mnogi izdanci bivaju deformisani, te se stiče utisak o neispitanosti semena, što je pogreška.

Upozorenje

Ukoliko je seme kukuruza, trtirano istovremeno sa " Bebizea"-om, i sa nekim od insekticida, a seme je uz to i pregodinilo (ostalo za sledeću setvenu sezonu), proizvođač " Bebizea"-e, neodgovara za klijavost semena, jer eventualna negativnost, po klijavost semena, proističe zbog prisustva dotičnih insekticida, koji se ponašaju agresivno prema klici i čine seme neupotrbljivim.

- Kod soje:

Kada je u pitanju seme soje, ono se može vlažno sejati, zato što je okruglo i nelepi se na depozitore, i netreba ga dodatno prosušivati.

" Bebizea"-u treba nanositi, na seme soje neposredno pred setvu, pa čak i na samoj njivi.

" Bebizea"-u nanositi na seme soje, istovremeno sa kulturama bakterija, npr. sa "Nitraginom", ili sa nekim sličnim bakterijalnim đubrivom, pri čemu " Bebizea", služi kao okvašivač, umesto vode.

Efekti u proizvodnji !

Tečno đubrivo " Bebizea" je standardizovano nakon višegodišnjih ispitivanja, u raznim zemljišno-klimatskim uslovima, na raznim hibridima i linijama kukuruza I na raznim sortama soje, od 1989-2018-e godine.

Kao što se vidi, ispitivanje je potrajalo jedan veoma dug period, od 30 godina, u kontinuitetu, iz godine u godinu.

Efekti tečnog đubriva " Bebizea" su otkriveni već u ranim godinama ispitivanja, periodu od 1989-1992-e godine.

U početku to je bilo prosto đubrivo, jer se radilo samo o cinku.

U istom periodu, određen je tačan oblik primene, u vidu vodenog rastvora.

Takođe je definisana orjentaciona količina aktivne materije cinka, na oderđenu količinu semena kukuruza I soje.

Druga faza ispitivanja obuhvatala je dug period od 1993-2015-e godine.

To je faza u kojoj je đubrivo " Bebizea" potpuno definisano, kako po sastavu mikro I makro elemenata, tako I po njihovim koncentracijama.

Efikasnost " Bebizea"-e je stalno potvrđivana I proveravana u praksi, u širokoj proizvodnji, na velikim tada društvenim imanjima, i na imanjima individalnih poljoprivrednjih proizvođača.

Iz tog perioda potiče mnogo podataka, o povećanju prinosa i kukuruza I soje, sa primenom " Bebizea"-e u odnosu na kontrolu, što je prikazano u drugom poglavlju.

I treća faza obuhvata period od 2015-2018-e godine. U ovoj fazi je promenjen način primene " Bebizea"-e isključivo kod kukuruza.